ABOUT

ความเป็นมา

ศูนย์นวัตกรรมซอฟต์แวร์และการประมวลผล (Innosoft) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน ตุลาคม พ.ศ.2552 โดยมี รศ.ดร. ธีรณี อจลากุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ฯเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ Innosoft ปัจจุบันสังกัดอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 4

เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีนโยบายที่จะสนับสนุกการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพมากขึ้น ส่งผลให้หลายหน่วยงานมีความต้องการที่จะพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ขึ้นใช้ภายในหน่วยงานของตนเอง และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ ได้ ดังนั้นเพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถใช้งานร่วมกันได้ระหว่างหน่วยงาน และสามารถปรับปรุงให้ทันสมัยได้ตามความต้องการในอนาคต จึงจำเป็นต้องอาศัยการออกแบบและพัฒนาระบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยศูนย์นวัตกรรมซอฟต์แวร์และการประมวลผลซึ่งเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถพัฒนาและบริหารจัดการระบบซอฟต์แวร์ด้านการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งดูแลรักษาและปรับปรุงด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งยังให้บริการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เชิงวิจัยด้านการประมวลผลประสิทธิภาพสูงสำหรับนักวิจัยในมหาวิทยาลัย โดยนักวิจัยของศูนย์สามรถช่วยเหลือด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวิจัยหรือโปรแกรมแบบขนานสำหรับนักวิจัยหลายสาขาวิชาที่ต้องการสร้างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบจำลองได้อีกด้วย ซึ่งศูนย์สามารถให้บริการเสริมทางด้านการประมวลผลประสิทธิภาพสูงแก่นักวิจัยภายในมหาวิทยาลัย และดูแลเครื่องประมวลผลประสิทธิภาพสูงที่มีอยู่แล้วในมหาวิทยาลัยให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

ปัจจุบันนี้ทางมหาวิทยาลัยยังได้ให้บริการด้านนวัตกรรมการเรียนการส่อนผ่านสื่อสารสนเทศให้กับหลายภาควิชาภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งศูนย์ฯสามารถให้บริการพัฒนาระบบด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนผ่านสื่อสารสนเทศ (E-Learning) สำหรับภาควิชาต่างๆภายในมหาวิทยาลัย และซอฟต์แวร์ในหลายระบบอาจถูกจัดเป็นชุดเพื่อนำเสนอขายต่อมหาวิทยาลัยอื่นๆในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการสร้างชื่อเสียงและเพิ่มรายได้อีกต่อหนึ่งด้วย

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อรองรับงานพัฒนาระบบซอฟต์แวร์จากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 2. เพื่อทำวิจัยและสร้างผลงานทางวิชาการทางด้านเทคโนโลยีการเรียนการสอนสมัยใหม่
 3. เพื่อจัดสร้างกระบวนการในการรองรับงานทางด้านการประมวลผลประสิทธิภาพสูงสำหรับนักวิจัยในมหาวิทยาลัย รวมทั้งให้บริการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์แบบขนาน (Parallel Programs) สำหรับหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย
 4. เพื่อรับงานพัฒนาระบบซอฟต์แวร์จากหน่วยงานภายนอก ในลักษณะของโครงการบริการวิชา ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง
 5. เพื่อพัฒนาลิขสิทธิ์ทางปัญญาและผลงานทางวิชาการด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering Research) ให้แก่มหาวิทยาลัย
PROJECTS
 • ระบบประกอบการเรียนการสอน (Learning Environment: LE)
  เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับให้บริการเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนหน่วยงานภายใน มจธ. ในโครงการพัฒนาระบบประกอบการเรียนการสอน(Learning Environment: LE)
 • ระบบ ESL สำหรับคณะศิลปศาสตร์
  ศูนย์นวัตกรรมซอฟต์แวร์ฯ ได้รับมอบหมายจากคณะศิลปศาสตร์ให้จัดทำระบบ ESL เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการระดับคะแนนภาษาอังกฤษ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาใหม่ให้เข้าเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับที่เหมาะสม พร้อมทั้งติดตามผลการเรียนของนักศึกษา
 • ระบบประเมินตนเองภายในมหาวิทยาลัย (SAR)
  ระบบประเมินตนเองภายในมหาวิทยาลัย (SAR) เป็นระบบที่ได้รับการพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบของเว็ปไซต์ เพื่อจัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ตามข้อกำหนดของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) และทำการคำนวณคะแนน ออกรายงาน และส่งข้อมูลสู่ระบบ ChaQA ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารภายใน (MIS)
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ได้มอบหมายให้ศูนย์นวัตกรรมซอฟต์แวร์ฯ จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารภายใน (MIS) เพิ่มเติมจากระบบ SAR ของมหาวิทยาลัย ระบบ MIS ใช้สำหรับเป็นเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลตามข้อกำหนดของ สมศ. และสกอ. และตามข้อกำหนดของทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์
 • ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตาม Proficiency Level คณะวิศวกรรมศาสตร์
  ศูนย์นวัตกรรมซอฟต์แวร์และการประมวลผล ยังได้พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตาม Proficiency Level ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาในรูปแบบเว็ปไซต์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับสายสนับสนุนวิชาชีพอื่นของคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • ระบบจัดการภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มอบหมายให้ศูนย์นวัตกรรมซอฟต์แวร์ฯ พัฒนาระบบจัดการภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการระบบต่างๆ ภายในหน่วยงาน
 • ระบบประมวลผลประสิทธิภาพสูง (HPC)
  ระบบประมวลผลประสิทธิภาพสูง (HPC) เป็นการให้บริการเชิงวิจัยด้านการประมวลผลประสิทธิภาพสูงสำหรับนักวิจัยในมหาวิทยาลัย โดยนักวิจัยของศูนย์สามารถช่วยเหลือด้านการแนะนำและพัฒนาโปรแกรมแบบขนานสำหรับนักวิจัยหลายสาขาวิชาที่ต้องการสร้างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบจำลอง และการให้บริการฝึกอบรมการใช้งานระบบการประมวลผลประสิทธิภาพสูงให้กับหน่วยงาน
 • บริการวิชาการ
  ศูนย์นวัตกรรมซอฟต์แวร์ได้ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน
  • โครงการพัฒนาระบบคำนวณปริมาณสินค้าและค่าแรงติดตั้ง สำหรับการออกแบบภายในและภายนอกบ้าน
  • ระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการประมาณการปริมาณเนื้อไก่เข้าสู่สายการผลิต
  • ระบบวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการควบคุมคุณภาพ ระยะที่ 2
  • พัฒนาโครงกสร้างของระบบพื้นฐาน สำหรับบริการแบบเปิด (Open Service Platform)
  • โครงการจัดทำแผนที่การอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำประโดงและวิถีชุมชน อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
STAFF
We do everything with our core values of honesty, hard work, and trust.
We support the software development in KMUTT, conduct new technology research and provide high performance computing service. Also, we provide software development service for outside customer to learn new and different technology for improving staff skills.
 • ราชวิชช์ สโรชวิกสิต
  Rajchawit Sarochawikasit
  ผู้อำนวยการศูนย์
  raj@cpe.kmutt.ac.th
 • สมชาย วิริยะกระษาปณ์
  Somchai Viriyakrasarp
  นักคอมพิวเตอร์
  somchai.vir@kmutt.ac.th
 • วิรุฬห์ ศรีสมบูรณานนท์
  Wiroon Srisomburananont
  นักคอมพิวเตอร์
  wiroon.sri@innosoft.kmutt.ac.th
 • ณรงค์ พฤกษสุภชาติ
  Narong Prugsupachart
  นักคอมพิวเตอร์
  narong.pra@kmutt.ac.th
 • เอกชัย วิวรรธนาภิรักษ์
  Ekkachai Wivantanapiruk
  นักคอมพิวเตอร์
  ekkachai.wiw@kmutt.ac.th
 • วรัตถ์ พึ่งตำบล
  Warat Puengtambol
  นักคอมพิวเตอร์
  warat.pue@innosoft.kmutt.ac.th
 • สิงหนาท เริงโอสถ
  Singhanat Rerng-Osot
  นักคอมพิวเตอร์
  singha.osot@gmail.com
 • วริทธิ์ เต็นพิพัฒน์
  Warit Tenpipat
  นักคอมพิวเตอร์
  warit.ten@mail.kmutt.ac.th
CONTACT

ศูนย์นวัตกรรมซอฟต์แวร์และการประมวลผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 2 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

Software and Computing Innovation Center, King Mongkut's University of Technology Thonburi
CB4 2nd floor 126 Pracha Uthit Road, Bang Mot, Thung Khru, Bangkok 10140

(+66) 0-2470-9375